Vítejte ve společnosti INBOOX

Naše společnost Vám nabízí: informace (analýzyprůzkumy...), knihy.

 

----------------------------

                  

Společnost Inboox CZ, s.r.o. vznikla transformací z ECS Activity, s.r.o. Zaměřujeme se na informace a služby spojené s knihami

 

V okruhu naší práce s informacemi se zabýváme kvantitativními i kvalitativními výzkumy a evaluacemi. Účastníme se cyklu konferencí Neurověda ve vzdělávání (https://www.neurovedavevzdelavani.cz/) a příležitostně také mezinárodních edukačních výstav Gaudeamus i dalších významných prezentačních akcí. 

Pokud jde o knihy, vydáváme zvláště odbornou a dětskou literaturu. Knihy také prodáváme. Nejsme klasickým kamenným knihkupectvím, ačkoliv i to figuruje v našich budoucích plánech. Jsme spíše dodavateli knih na zakázku. Zaměřujeme se zejména na dodávky knih různým institucím, tedy například do škol a školních knihoven.

Hlavní předností našeho přístupu je kompletace a dodání celého seznamu vybraných titulů. Nemusíte tak sami dodávku knih skládat z několika zdrojů a všude platit dopravu, kterou u nás máte zdarma.

Potřebujete doplnit knihovnu, nebo ji plánujete založit? Pokud hledáte nákup knih za nižší ceny, než jsou v běžných knihkupectvích a e-shopech, 

jsme tu pro Vás.

 

 

----------------------------

Finance podniku Průzkum trhu Vyhledávání informací Dotazníky a průzkumy

Analýza návštěvnosti Marketing na internetu Výroční zprávy Nakladatelství

 

Inbox Inboox

 

 

GDPR - Zásady zpracování osobních údajů

INBOOX, s.r.o. se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 10957 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek inboox.webnode.cz informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonné povinnosti a dále za účelem zasílání obchodních sdělení, případně navázání spolupráce.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktuje na info@inboox.cz. Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť neprovádíme zpracování uvedená v čl. 37 odst. 1 GDPR.

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě (osobních údajů). Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, tituly, kontaktní adresu či adresu sídla, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo bankovního spojení.

Tyto osobní údaje nám jsou předány přímo Vámi jako objednatelem za účelem plnění smlouvy či splnění právních předpisů, popř. jsou získávány v rámci naší vzájemné obchdní činnosti či obchodního styku nebo z veřejně dostupných zdrojů – veřejné rejstříky, webové stránky apod.

Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný „sledovací“ nástroj. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky a dále naše povinnosti, které nám ukládají právní předpisy (zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví). Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení zpracováváme rovněž i pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o programech, konferencích a dalších službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat, popř. za účelem navázání obchodní spolupráce, a za tímto účelem jsme Vás zařadili do databáze našich zákazníků a obchodních partnerů.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování či profilování.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, v případě jejich neposkytnutí s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu nebo Vám poskytnout odpovědi na Vámi položené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na info@inboox.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy předat našim smluvním partnerům (např.: dopravci, IT technici, externí lektoři, externí účetní, atd.), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s právními předpisy a pouze vždy za účelem dovoleným právními předpisy. Vaše osobní údaje mohou být rovněž za účelem splnění naší právní povinnosti předány orgánům státní správy, finanční správy, Policii ČR, případně jiným orgánům v případě, kdy je nám tato povinnost uložena závazným právním předpisem. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU.

Správce údajů zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu plnění všech práv a povinností plynoucích z daného smluvního vztahu. Správce údajů zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů Správce údajů, či po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných lhůt.

Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání obchodního sdělení či navázání vzájemné spolupráce jsou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, uplatnění práva na výmaz či opravu (na formuláři v sekci GDPR), vznesením námitky proti zpracování či zasláním odmítnutí se zasíláním těchto sdělení na e-mail: info@inboox.cz.

Správce údajů přijal organizační a technická opatření ve vztahu k nakládání s osobními údaji, a to v rámci bezpečnostních a organizačních pravidel ve vztahu k zaměstnancům či jednotlivým smluvním partnerům. Správce údajů má zajištěnou vysokou úroveň IT bezpečnosti.

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

a) z důvodu plnění smlouvy, kterou s Vámi hodláme uzavřít nebo jsme uzavřeli;

b) z důvodu plnění naší zákonné povinnosti (zejména archivační povinnost), kterou nám ukládají platné zákony -  zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

c) z důvodu našeho oprávněného zájmu - Osobní údaje zpracováváme pro rozesílání obchodních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce, případně pro vyřízení reklamačního řízení a stížností.

d) z důvodu vyslovení Vašeho souhlasu se zpracování osobních údajů – např. v případě, že jste se rozhodli odebírat novinky od nás, nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení, ale dosud nejste naším klientem, dále v případě pořizování fotografií z našich akcí, kterých se účastníte. Souhlas v takovém případě není součástí obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas vyžádáme samostatně. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů a pozvánek na propagační akce, pak jste sami udělili tento výslovný souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o zařazení do databáze. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese: info@inboox.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše.

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. Právo na informace a přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů prostřednictvím níže uvedeného kontaktního emailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje. Pakliže Správce údajů zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, poučení o právu na opravu, výmaz, námitku či podat stížnost k dozorovému úřadu
  2. Právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů o opravu zpracovávaných údajů v případě, že zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně. V této souvislosti prosíme o kontrolu Vašich údajů na smlouvách a účetních dokumentech.
  3. Právo na výmaz („být zapomenut“) – můžete zažádat Správce údajů o výmaz Vašich údajů v případě, že již neexistuje právní důvod pro jejich zpracování – např. osobní údaje již nejsou potřebné, odvolali jste souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo v případě, že vznesete námitku proti zpracování.
  4. Právo na omezení zpracování – můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních údajů v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, nejsou již potřebné pro Správce, ale Vy jejich zpracování omezeným způsobem umožníte, vznesete námitku proti zpracování
  5. Právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, resp. je bude zpracovávat omezeně, pokud neprokáže právní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  6. Právo na přenositelnost údajů – můžete požádat Správce údajů, aby Vám předal Vaše osobní údaje, které zpracovává ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je v tomto formátu přenesl jinému Vámi určenému správci osobních údajů.
  7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování – máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. My neprovádíme ani automatizované rozhodování ani profilování.
  8. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ – v případech, kdy máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení platných právních předpisů. Se stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
  9. Právo odvolat souhlas – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním

Všechna výše uvedená Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@inboox.cz. K uplatnění práva na výmaz či opravu osobních údajů můžete využít formuláře v sekci GDPR.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

Inboox CZ

Anketa

Co podle Vás znamená INBOOX?

Nic. (887)
22%

Krabičku příchozí pošty neboli Inbox, tedy V krabici. (636)
16%

Information & Books, tedy Informace a knihy. (751)
19%

In books, tedy V knihách. (1 230)
31%

Něco jiného. (524)
13%

Celkový počet hlasů: 4028