Finanční analýza a vzorce pro humanitní typy

08.03.2013 15:27

Alespoň základní finanční gramotnost potřebuje dnes každý, kdo chce žít v reálném světě. Ještě o něco dál se potřebují dostat lidé, kteří chtějí řídit firmy nebo zásadním způsobem zasahovat do jejich chodu. Přitom zdaleka ne všichni mají ekonomické vzdělání, někteří z nich jsou vyloženě humanitními typy. Patříte-li mezi ně, právě pro Vás je tento článek, kde se pokusím shrnout základní metody finanční analýzy podniku pokud možno co nejsrozumitelněji.

 

Obsah:

1. Co je finanční analýza a k čemu slouží

1.1 Co je to rentabilita a likvidita

1.2 K čemu je rozvaha, výsledovka a výkaz cashflow

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty nebo Výsledovka

- Výkaz Cashflow nebo Přehled o peněžních tocích

1.3 Správné otázky nefinančního manažera

2. Ukazatele rentability (výnosnosti)

- Rentabilita aktiv (ROA)

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

- Rentabilita tržeb

- Rentabilita investic (ROI)

3. Ukazatele likvidity

- Běžná likvidita

- Provozní pohotová likvidita

- Okamžitá (peněžní) likvidita

4. Další zajímavé ukazatele

Zdroje

 

1. Co je finanční analýza a k čemu slouží

Slovní spojení finanční analýza je nejčastěji vnímáno jako analýza finanční výkonnosti podniku. Ta může být velice rozsáhlá, složitá a sofistikovaná a může obsahovat jak fundamentální ekonomickou analýzu (kvalitativní – např. charakteristika trhu, SWOT analýza, analýza konkurenceschopnosti apod.), tak technickou ekonomickou analýzu (kvantitativní – zde jde spíše o finanční matematiku).  

Cílem finanční analýzy je zjistit výkonnost (jakousi kondici) podniku nebo jiného projektu, odhalit jeho silné a slabé stránky a na základě získaných informací přijmout rozhodnutí důležitá pro řízení.

Se SWOTkou a marketingovými definicemi produktů si hravě poradí i humanitní nefinanční manažer. Ponechme tedy stranou analýzu fundamentální a zaměřme se na čísla, protože těm chceme porozumět. Slova jako rentabilita nebo cashflow zná skoro každý, ale málokdo dokáže správně vysvětlit k čemu slouží. Takže nejprve stručný slovníček pojmů.

 

1.1 Co je to rentabilita a likvidita

Rentabilita = výnosnost; schopnost dosahovat výnosů respektive schopnost přeměňovat vynaložené prostředky na výnosy (zisk). Rentabilita je klíčovým kritériem pro každého investora a podnikatele.

Likvidita = momentální schopnost hradit své závazky (dluhy), které jsou splatné. Nebo také schopnost získat finanční prostředky na úhradu splatných závazků (jak rychle by byla firma schopna přeměnit svůj majetek na peníze, aby mohla platit dluhy).

 

1.2 K čemu je rozvaha, výsledovka a výkaz cashflow

Následující vysvětlení může být pro někoho příliš odborné, ale bez něj to bohužel nejde. Proto začneme zjednodušeně: 

 • Rozvaha říká, jaký máme majetek k danému dni a kde jsme na něj vzali peníze;
 • Výsledovka zobrazuje jaké jsme měli během účetního období výnosy a náklady a tedy jaký jsme měli zisk;
 • Cashflow je vlastně přehled pohybu peněz na účtu, tedy kolik jsme skutečně vydělali (kolik nám kdo zaplatil a kolik jsme utratili).

Rozvaha

= finanční výkaz, který ukazuje přehled aktiv a pasiv k určitému datu. Zobrazuje na straně aktiv strukturu majetku podniku a na straně pasiv strukturu zdrojů, tedy čím jsou aktiva kryta neboli z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Rozvaha se sestavuje k danému dni, proto ukazuje stavové veličiny v daný moment.

Výkaz zisku a ztráty nebo Výsledovka

= výkaz, který zobrazuje náklady a výnosy v účetním období a jejich porovnáním zjišťuje dosažený hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu) za dané období. Zde jde o tzv. tokové veličiny, protože výsledovka zachycuje finanční toky za dané období a ne stav k určitému datu.

Výkaz Cashflow nebo Přehled o peněžních tocích

= samotný výraz cashflow znamená peněžní tok. Obvykle se takto zkráceně také říká finančnímu výkazu, který zobrazuje tok peněz během určitého období. Na rozdíl od výsledovky zde nejde o účetní výnosy a náklady, ale o skutečně realizované peněžní příjmy a výdaje. Jde tedy o zachycení pohybu peněžních prostředků v podniku za konkrétní období.

Cashflow často odhadujeme do budoucna, abychom mohli vyhodnotit, zda je plánovaná investice dostatečně výnosná a má smysl ji realizovat. Celý projekt musí být ziskový a celkové kumulované cash-flow za celou dobu projektu musí skončit v plusu. Správně by se mělo cashflow v jednotlivých letech diskontovat, abychom zahrnuli časovou hodnotu peněz.

 

Právě tyto 3 uvedené výkazy nám poskytují informační základ pro finanční analýzu. Co všechno tedy můžeme analyzovat a jak výsledky vyhodnotit? Nejsnadněji interpretovatelné jsou poměrové ukazatele finanční analýzy, které rozebereme dále. Než se ponoříme do vzorečků, podívejme se, co potřebuje manažer, podnikatel nebo investor vědět, na jaké otázky chce znát odpovědi:
 

1.3 Správné otázky nefinančního manažera

1) Má naše firma zisk? případně Je naše podnikání v plusu?

V první řadě se podíváme do výsledovky na hospodářský výsledek běžného období.

Zda je zisk dostatečně vysoký může zjistit prostřednictvím rentability. V případě malého či středního podniku asi nejlépe prostřednictvím rentability tržeb, případně rentability vlastního kapitálu.

2) Bude plánovaný projekt ziskový?

Každý projekt by měl mít dopředu naplánované příjmy a výdaje, tedy své vlastní cashflow. Nejlépe také vlastní výsledovku. Podíváme se tedy opět na hospodářský zisk ve výsledovce projektu (zde ne firmy jako celku) a na výsledné cashflow, které musí být kladné. Pro rozhodnutí o přijatelnosti projektu posoudíme další kritéria jako je např. doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo index rentability – o nich si řekneme více v článku investiční rozhodování.

3) Jsme schopni platit svým obchodním partnerům a zaměstnancům?

Podíváme se na ukazatele provozní pohotová likvidita. Kromě toho nás také zajímá výkaz cashflow, jsme-li schopni finanční toky na nejbližší měsíce odhadnout.

4) Jaký máme majetek a jaké máme dluhy?

Strukturu našeho majetku a našeho zadlužení najdeme v rozvaze.

 

2. Ukazatele rentability (výnosnosti)

Obecným principem je, že poměřujeme výnos (zisk) a vynaložené prostředky. Tím zjistíme výnosnost, tedy efektivnost hospodaření. Kromě financí podniku se tato metoda používá také u vyhodnocování přijatelnosti investic či investičních projektů.

Rentabilita aktiv (ROA - return on assets)

Vzorec = Zisk před úroky a zdaněním / Aktiva

Co znamená: Je to poměr výsledku hospodaření (zisku, protože při ztrátě nelze hovořit o výnosnosti) a aktiv. Říká nám do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat zisk. 
Někdy je označována jako Rentabilita celkového kapitálu RCK.

K čemu se používá: ROA je spíše imaginárním ukazatelem, ze kterého bez detailnějších znalostí o firmě a způsobu jejího financování nelze dělat relevantní závěry (zejména v ČR totiž bývá časté dofinancovávání společnosti ve formě úvěru od svých majitelů).

Žádoucí hodnota: Měla by být větší než průměrná úroková míra z přijatých dluhů. (Nezdaněná) rentabilita celkového kapitálu má být větší než (nezdaněná) průměrná úroková míra z přijatých dluhů, případně včetně rizikové prémie.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - return on equity)

Vzorec = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál

Co znamená: Poměr výsledku hospodaření k vlastnímu kapitálu. Vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu (efektivnost reprodukce vlastního kapitálu). 

K čemu se používá: Je vhodná pro srovnání s konkurenty. ROE se dá už bez problémů použít pro tzv. benchmarking (tj. srovnání s konkurenty ze stejného oboru).

Žádoucí hodnota: Pro každé odvětví je v každé zemi obvyklá trochu jiná hodnota. Uvádíme odkaz na Přehled obvyklých hodnot pro jednotlivá odvětví v USA

Rentabilita tržeb (return on revenue)

Vzorec:

a) Vyjádřená přímo – hrubá zisková marže
= Zisk před úroky a zdaněním / Tržby  (provozní ziskové rozpětí; hrubá marže)

b) Vyjádřená přímo – čistá zisková marže
= Zisk po zdanění / Tržby   (čisté ziskové rozpětí; čistá marže)

c) Vyjádřená nepřímo – nákladovost (nákladová rentabilita)
= Náklady / Tržby = 1 – (Zisk po zdanění / Tržby)

Co znamená: Vyjadřuje, jaký poměr má zisk z celkových tržeb (obratu). Také označována jako rentabilita obratu. Výnosnost tržeb, de facto ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb.
Někdy označována jako rentabilita odbytu.

K čemu se používá: Říká nám, zda je naše podnikání dostatečně ziskové vzhledem k tomu, kolik obratu musíme na daný zisk udělat.

Rentabilita investic (ROI -  return on invest)

Vzorec = Zisk po zdanění / Vložené investice

K čemu se používá: Používá se pro hodnocení jednotlivých investičních projektů, vyhodnocení investic, srovnání alternativ. Většinou se počítá pro konkrétní projekt, podnikatelský záměr, plán nebo jiný logicky oddělitelný úkon, u kterého lze vykalkulovat zisky i celkové investice.
Pro firmu jako celek ho jde počítat spíše z pohledu investora, který investoval do nákupu dané firmy či její části a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho investice. 

Co znamená: ROI se vypočítá jako výsledek hospodaření za běžné období/výše investice případně jako (výše příjmů z investice - výše nákladů na investici)/(výše nákladů na investici). Existuje i třetí alternativa nazývaná jako ROCE (Return on Capital Employed) neboli rentabilita vloženého kapitálu, která se počítá vzorcem EBIT/investovaný kapitál a říká opět víceméně totéž.

 

3. Ukazatele likvidity

Likvidita je schopnost podniku splácet dluhy. 

Běžná likvidita

Vzorec: krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy (jinak: krátkodobé pohledávky / krátkodobé závazky)

Co znamená: Běžná likvidita ukazuje, jak jsou naše krátkodobé dluhy, které budeme muset brzy splatit kryty krátkodobým majetkem, který bychom byli schopni v případě potřeby včas přeměnit na peníze a použít k úhradě dluhů (kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky). Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy

K čemu se používá: Díky ní zjistíme, zda bude firma schopna v budoucnu platit. Je ale pouze orientační, protože nebere v úvahu strukturu oběžných aktiv ani strukturu krátkodobých dluhů z hlediska jejich splatnosti. 

Mezní hodnota: Obvykle se doporučuje udržovat běžnou likviditu minimálně kolem hodnoty 1,5 (konzervativní strategie nad 2,5; agresivní pod 1,5).

Provozní pohotová likvidita

Vzorec: (krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek) / krátkodobé závazky

Co znamená: Charakterizuje nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost podniku krýt peněžními prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. 

K čemu se používá: Dozvíme se platební kondici podniku. Díky ní zjistíme, zda bude firma schopna platit své závazky. 

Mezní hodnota: Přibližně mezi 1 a 1,5. Je doporučováno mít hodnotu tohoto ukazatele větší než 1, jinak takto definovaná aktiva nestačí pokrýt krátkodobé závazky. Ale kvůli riziku, že jistá část pohledávek nebude splacena včas nebo vůbec je doporučovaná mezní hodnota vyšší, např. kolem 1,2. 
Výrazně nízká hodnota pohotové likvidity může ukazovat nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1.

Okamžitá (peněžní) likvidita

Vzorec: peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy 

Co znamená: vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. 

K čemu se používá: ukazuje, zda máme dostatek hotovosti v pokladně a na účtech, abychom mohli uhradit aktuálně splatné závazky (v krátkodobém horizontu). K penězům v pokladně a na běžných účtech přičítáme také krátkodobě obchodovatelné cenné papíry.

Mezní hodnota: neměla by klesnout pod 20%, Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Lze říci, že mezní hodnota >0,2.

 

4. Další zajímavé ukazatele

 • Ukazatele aktivity
 • Ukazatele zadluženosti a finanční struktury
 • Ukazatele obratu
 • Ukazatele hrající roli v investičním rozhodování
 1. Doba návratnosti investice
 2. Čistá současná hodnota 
 3. Vnitřní výnosové procento 
 4. Index rentability

Většinou z těchto ukazatelů se budeme zabývat v dalších článcích.

 

Zdroje:

 • GRÜNWALD, Rolf. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2
 • RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, 160 s. ISBN 80-864-1986-X.
 • cs.wikipedia.org

___

Autor: Jiří Bábek

Diskusní téma: Finanční analýza a vzorce pro humanitní typy

Datum: 18.12.2020

Vložil: GabrielMuh

Titulek: Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

https://bit.ly/2I3ZL7m - Dating and sex without obligation in your city

https://bit.ly/3pn28mx - Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

[URL=https://hot-desire.com/T1kMpvjB][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2020/1204/15/ecc83d13bd50235df45042a2db5e5c15.jpeg[/IMG][/URL]

@=@=@=

Datum: 30.05.2018

Vložil: Albertlaf

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is a vital part of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate is found just as you're watching rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for your patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections from the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all varieties of prostate infection. It is brought on by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be caused by trauma towards the urinary tract or by infections originating from other regions of the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect accompanied by making use antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not yet to ascertain what causes these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and heavy lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper weight loss program is important. These are some with the actions you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for general health and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies suggest that several ejaculations weekly will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat beef in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef weekly will heighten the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most critical measure to take to be sure a healthy prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you ought to go for prostate examination at least once per year.

Přidat nový příspěvek